dodatek-mieszkaniowy.jpg

Dodatek mieszkaniowy

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (formularz wniosku znajduje się na stronie BIP Pszczyna)
2. Deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego
3. Rachunek z tytułu dostarczenia energii za ostatni okres rozliczeniowy
4. Dokument potwierdzający wysokość dochodów brutto w szczególności:

  • zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy
  • dokument potwierdzający wysokość wypłacanych alimentów
  • trzy ostatnie odcinki renty (emerytury) lub zaświadczenie z ZUS – dot. osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe,
  • zaświadczenie określające wysokość wypłacanych świadczeń rodzinnych
  • zaświadczenie określające wysokość wypłacanego stypendium (socjalnego, naukowego) lub o nie pobieraniu stypendium
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych
  • zwrot podatku z Urzędu Skarbowego
  • rozliczenia zużycia wody oraz kosztów centralnego ogrzewania

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Pszczynie ul. Rynek 2, w Referacie Lokalowym - pokój nr 114, I piętro

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, w drodze decyzji administracyjnej.
Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem tel. 32 449 39 26 (Urząd Miejski w Pszczynie) 

2018-01::1515237702-box-right2.jpg