aktualnosci.jpg

Aktualności

Ogłoszenie

15-02-2023

Rada Nadzorcza Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A, zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

I. Przedmiot oraz zakres zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. obejmującego następujące pozycje:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r.,
b) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023r.
Podstawowe informacje o Spółce zawiera załącznik do ogłoszenia.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego nie wynika z ustawy o rachunkowości, ale z umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

II. Warunki przeprowadzenia badania:
1) miejsce badania: siedziba Spółki.
2) zakończenia badania do 15 maja 2024 r. przekazaniem podpisanego sprawozdania,
3) przeprowadzenia badań metodą pełną następujących obszarów:
a) pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
b) kosztów i przychodów finansowych,
c) zysków i strat,
d) rezerw i odpisów aktualizujących,
4) udział w inwentaryzacji majątku Spółki za rok 2023 r.
5) zaplanowanie badania w ten sposób, aby termin jego zakończenia został dochowany. W szczególności biegły rewident zobowiązany jest przed przystąpieniem do badania zapoznać się z działalnością Spółki oraz przekazać nie później niż na 3 tygodnie wcześniej wykazu dokumentów i informacji potrzebnych do przeprowadzenia badania, z zastrzeżeniem pkt 6,
6) biegły rewident jest zobowiązany do samodzielnego sporządzenia wszelkich zestawień i tabel niezbędnych do przygotowania opinii i raportu na podstawie wydruków z systemu Finansowo - Księgowego oraz dokumentacji źródłowej Pszczyńskiego TBS Sp. z o. o.

III. Oferta powinna zawierać:
1) informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru i NIP;
3) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży, w której działa Spółka, ze wskazaniem towarzystw budownictwa społecznego.
4) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
5) oświadczenie potwierdzające doświadczenie oraz znajomość funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie,
6) oświadczenie o spełnianiu przez oferenta oraz członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
7) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
8) cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta; cena nie powinna być uzależniona od żadnych dodatkowych warunków;
9) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

IV. Terminy:
1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ptbspszczyna.pl z oznaczeniem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok” nie później niż w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00. Ofertę i załączniki należy podpisać podpisami kwalifikowanymi, zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta.
2. Rada Nadzorcza dokona wyboru w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V. Dodatkowe informacje.
1. Bliższych informacji o ilości dokumentów, które mają być zbadane metodą pełną udziela Główna Księgowa Spółki (tel. 32/212 85 55, 32/ 449 03 26 wewn. 2).
2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Zaproszenie

08-11-2022

 Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwane dalej spółką ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 593/17, 740/17, 741/17, 767/17, 768/17, 769/17, 770/17, 771/17, 772/17, 773/17, 774/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej.

Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 oraz z dnia 11.12.2019r. nr G.6831.18.2019 o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Działki nr: 593/17, 740/17, 741/17, 767/17, 768/17, 769/17, 770/17, 771/17, 772/17, 773/17, położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej – drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowanie z drogą krajową DK 81). W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie. Wszystkie powyższe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Informacja Nr UIA.6727.780.2022 o aktualnym zapisie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

 

Oznaczenie działki Powierzchnia(m2) Cena brutto(zł) Kwota wadium (zł)
działka nr 740/17 + udział w działce drogowej 593/17 1356,00
166,81
Razem 1522,81
250 182,00
11 284,91
Razem 261 466,91
25 018,20
1128,49
Razem 26 146,69
działka nr 741/17 + udział w działce drogowej 593/17 986,00
121,30
Razem 1107,30
181 917,00
8205,69
Razem 190 122,69
18 191,70
820,57
Razem 19 012,27
działka nr 767/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 768/17 + udział w działce drogowej 593/17 941,00
115,76
Razem 1056,76
173 614,57
831,19
Razem 181 445,69
17 361,45
783,12
Razem 18 144,57
działka nr 769/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 770/17 + udział w działce drogowej 593/17 941,00
115,76
Razem 1056,76
173 614,50
7831,19
Razem 181 445,69
17 361,45
783,12
Razem 18 144,57
działka nr 771/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 772/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 773/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 774/17 + udział w działce drogowej 593/17 1071,00
131,75
Razem 1718,61
197 599,50
8913,08
Razem 206 512,58
19 759,95
891,31
Razem 20 651,26

Działki o nr 740/17, 741/17, 767/17, 768/17, 769/17, 770/17, 771/17, 772/17, 773/17, 774/17, będą sprzedawane wraz z udziałem w działce drogowej nr 593/17, która stanowi dojazd do w/w działek.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu – poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu – decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.

Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w Siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A
w następujących terminach i godzinie:

Oznaczenie działki    
Data przetargu    
Godzina przetargu
działka nr 740/17 7.12.2022r.  8:00
działka nr 741/17 7.12.2022r.  8:30
działka nr 767/17 7.12.2022r.  9:00
działka nr 768/17 7.12.2022r.  9:30
działka nr 769/17 7.12.2022r.  10:00
działka nr 770/17 7.12.2022r.  10:30
działka nr 771/17 7.12.2022r.  11:00
działka nr 772/17 7.12.2022r.  11:30
działka nr 773/17 7.12.2022r.  12:00
działka nr 774/17 7.12.2022r.  12:30

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2012

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2019

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2022

Załącznik do decyzji o podziale nieruchomości

Informacja o aktualnym zapisie MPZP - Poręba

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów - działka 593/17

Wyrys z mapy zasadniczej

 

Oświadczenia:

Oświadczenie uczestnika przetargu o akceptacji warunków - osoba fizyczna

Oświadczenie uczestnika przetargu o akceptacji warunków - osoba prawna

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku odrębnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - mąż

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - PEŁNOMOCNIK

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - osoba fizyczna

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - pełnomocnik osoby fizycznej

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - pełnomocnik osoby prawnej

Ogłoszenie

16-09-2022

Lista wniosków zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Cieszyńskiej 28,28A w Łące.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że w wyniku naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego prowadzonych przez Urząd Miejski w Pszczynie na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.1828.2022 Burmistrza Pszczyny z dnia 11.07.2022r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 i 28A w Łące, poniżej przedstawiamy listę zakwalifikowanych wniosków.

Lista zakwalifikowanych wniosków

Przypominamy, że w ramach budowy OSIEDLA LUIZY rozpoczęto zadanie
pn. „I Etap: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej – zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 881/16 z dnia 27.09.2016r.".

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Pszczyna oraz Inwestora – Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. jest ofertą mieszkaniową skierowaną przede wszystkim do pszczyńskich rodzin i osób, które dopiero planują założenie rodziny lub też myślą o jej rozwoju. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Pszczynie, lecz planują swoją przyszłość związać z naszym miastem. Osiedle Luizy to nie tylko świetna lokalizacja, ale także doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących stabilnych warunków zamieszkania.

Ogłoszenie

13-07-2022

Ogłoszono termin naboru wniosków na najem mieszkań w ramach budowy Osiedla Luizy.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego będzie prowadzony przez Urząd Miejski w Pszczynie na podstawie Zarządzenia nr SG.0050.1828.2022 Burmistrza Pszczyny z dnia 11.07.2022r. w sprawie przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania w budynku przy ul. Cieszyńskiej 28 i 28A w Łące.

Termin naboru wniosków potrwa od 18 lipca 2022r. do 9 września 2022r. Szczegółowe informacje finansowe oraz wniosek z załącznikami dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie: www.pszczyna.pl/ oraz na stronie Inwestora www.ptbspszczyna.pl

Na stronie inwestycji www.osiedleluizy.pl dostępne są wizualizacje budynków, mieszkań wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji i lokali.

Przypominamy, że w ramach budowy OSIEDLA LUIZY rozpoczęto zadanie
pn. „I Etap: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach 165/28, 166/28 położonych w Łące przy ul. Cieszyńskiej – zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 881/16 z dnia 27.09.2016r.".

Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Pszczyna oraz Inwestora – Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. jest ofertą mieszkaniową skierowaną przede wszystkim do pszczyńskich rodzin i osób, które dopiero planują założenie rodziny lub też myślą o jej rozwoju. Udział w programie mogą wziąć również osoby, które nie mieszkają w Pszczynie, lecz planują swoją przyszłość związać z naszym miastem. Osiedle Luizy to nie tylko świetna lokalizacja, ale także doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących stabilnych warunków zamieszkania.

Lokal usługowy do wynajęcia

26-01-2017

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż posiada do wynajęcia pomieszczenia piwniczne położne w Pszczynie przy ul. Dworcowej 36 o powierzchni 273,20 m2. Lokal jest w pełni wykończony. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłogach płytki oraz farba olejna. Budynek posiada dwa niezależne wejścia, wyposażony jest w podjazd dla niepełnosprawnych na poziom parteru. Pomieszczenia nadają się do użytkowania od zaraz.


Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55 lub 697 617 561.

Informacja

27-12-2016

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 5 lutego 2008 roku uzyskało zaświadczenie Starosty Powiatowego w Pszczynie o spełnieniu przez projekt "podziału fizycznego lokali zlokalizowanych w budynkach przy ul. Bednorza 10-12, 14-16, 18-20" wymogów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (decyzja Starosty Powiatowego w wersji elektronicznej). Oznacza to, że możliwa stała się sprzedaż tych lokali ich aktualnym najemcom.

2018-01::1515237702-box-right2.jpg