aktualnosci.jpg

Aktualności

Zaproszenie

18-02-2021

 Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwane dalej spółką ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 593/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 612/17, 613/17, 614/17, 615/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 728/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej.

Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 oraz z dnia 11.12.2019r. nr G.6831.18.2019r
o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Działki nr: 593/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 612/17, 613/17, 614/17, 615/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 728/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej – drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowanie z drogą krajową DK 81). W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie. Wszystkie działki posiadają warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Decyzja Nr UIA.6730.86.2012 o warunkach zabudowy dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

 

Oznaczenie działki Powierzchnia(m2) Cena brutto(zł) Kwota wadium (zł)
działka nr 607/17 1 351,00 124629,75 12462,97
działka nr 608/17
+udział w działce drogowej 609/17     
1025,00
177,56
Razem 1 202,56
94556,25
5241,62
Razem 99 797,87
9455,63
524,16
Razem 9979,79
działka nr 610/17
+udział w działce drogowej 609/17
650,00
112,60
Razem 762,60
59962,50
3323,95
Razem 63 286,45
5996,25
332,40
Razem 6328,65
działka nr 612/17
+udział w działce drogowej 609/17
919,00
159,20
Razem 1078,2
84777,75
4699,56
Razem 89 477,31
8477,78
469,96
Razem 8947,73
 działka nr 613/17
+udział w działce drogowej 609/17
656,00
113,64
Razem 769,64
60516,00
3354,63
Razem 63 870,63
6051,60
335,46
Razem 6387,06
 działka nr 614/17
+udział w działce drogowej 593/17
678,00
83,58
Razem 761,58 
62545,50
2467,33
Razem 65 012,83  
 5837,58
246,73
Razem 6084,31
 działka nr 615/17
+udział w działce drogowej 593/17
1048,00
129,19
Razem 1177,19 
90232,80
3813,81
Razem 94 046,61 
6254,55
246,73
Razem 6501,28
działka nr 622/17
+udział w działce drogowej 593/17
1530,00
188,61
Razem 1718,61
141142,50
5567,87
Razem 146 710,37
14114,25
556,79
Razem 14671,04
 działka nr 623/17
+udział w działce drogowej 593/17
1530,00
188,61
Razem 1718,61
141142,50
5567,87
Razem 146 710,37
14114,25
556,79
Razem 14671,04
działka nr 624/17
+udział w działce drogowej 593/17 
674,00
83,09
Razem 757,09
62176,50
2452,77
Razem 64 629,27
6217,65
245,28
Razem 6462,93
 działka nr 726/17
+udział w działce drogowej 593/17
 928,00
114,40
Razem 1042,40
85608,00
3377,11
Razem 88 985,11
8560,80
337,71
Razem 8898,51
 działka nr 728/17
+udział w działce drogowej 593/17
687,00
84,69
Razem 771,69
63375,75
2500,08
Razem 65 875,83
6337,58
250,01
Razem 6587,58
 działka nr 730/17
+udział w działce drogowej 593/17
686,00
84,57
Razem 770,57
63283,50
2496,44
Razem 65 779,94
6328,35
249,64
Razem 6577,99
 działka nr 731/17
+udział w działce drogowej 593/17
689,00
84,94
Razem 773,94
63560,25
2507,36
Razem 66 067,61
6356,03
250,74
Razem 6606,76
działka nr 732/17
+udział w działce drogowej 593/17
688,00
84,81
Razem 772,81
63468,00
2503,72
Razem 65 971,72
6346,80
250,37
Razem 6597,17
 działka nr 733/17
+udział w działce drogowej 593/17
686,00
84,57
Razem 770,57
63283,50
2496,44
Razem 65 779,94
6328,35
249,64
Razem 6577,99
 działka nr 734/17
+udział w działce drogowej 593/17
687,00
84,69
Razem 771,69
63375,75
2500,08
Razem 65 875,83
6337,58
250,01
Razem 6587,58
 działka nr 735/17
+udział w działce drogowej 593/17
687,00
84,69
Razem 771,69
63375,75
2500,08
Razem 65 875,83
6337,58
250,01
Razem 6587,58
 działka nr 736/17
+udział w działce drogowej 593/17
686,00
84,57
Razem 770,57
63283,50
2496,44
Razem 65 779,94
6328,35
249,64
Razem 6577,99
 działka nr 737/17
+udział w działce drogowej 593/17
690,00
85,06
Razem 775,06
63652,50
2511,00
Razem 66 163,50
6365,25
251,10
Razem 6616,35
 działka nr 738/17
+udział w działce drogowej 593/17
689,00
84,94
Razem 773,94
63560,25
2507,36
Razem 66 067,61
6356,03
250,74
Razem 6606,76
 działka nr 739/17
+udział w działce drogowej 593/17
687,00
84,69
Razem 771,69
63375,75
2500,08
Razem 65 875,83
6337,58
250,01
Razem 6587,58
działka nr 740/17
+udział w działce drogowej 593/17
1356,00
167,16
Razem 1523,16
125091,00
4934,66
Razem 130 025,66
12509,10
493,47
Razem 13 002,57
 działka nr 741/17
+udział w działce drogowej 593/17
986,00
121,55
Razem 1107,55
90958,50
3588,18
Razem 94 546,68
9095,85
358,82
Razem 9454,67

Działki o nr 608/17, 610/17,612/17 oraz 613/17 będą sprzedawane wraz z udziałem w działce drogowej nr 609/17, która stanowi dojazd do w/w działek. Działki o nr 614/17, 615/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 728/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 będą sprzedawane wraz z udziałem w działce drogowej nr 593/17, która stanowi dojazd do w/w działek.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu – poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu – decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.

Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w Siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A
w następujących terminach i godzinie:

Oznaczenie działki    
Data przetargu    
Godzina przetargu
działka nr 607/17 18.03.2021r.  7:30
działka nr 608/17 18.03.2021r.  8:00
działka nr 610/17 18.03.2021r.  8:30
działka nr 612/17 18.03.2021r.  9:00
działka nr 613/17 18.03.2021r.  9:30
działka nr 614/17 18.03.2021r.  10:00
działka nr 615/17 18.03.2021r.  10:30
działka nr 622/17 18.03.2021r.  11:00
działka nr 623/17 18.03.2021r.  11:30
działka nr 624/17 18.03.2021r.  12:00
działka nr 726/17 18.03.2021r.  12:30
działka nr 728/17 18.03.2021r.  13:00
działka nr 730/17 18.03.2021r.  13:30
działka nr 731/17 18.03.2021r.  14:00
działka nr 732/17 19.03.2021r.  7:30
działka nr 733/17 19.03.2021r.  8:00
działka nr 734/17 19.03.2021r.  8:30
działka nr 735/17 19.03.2021r.  9:00
działka nr 736/17 19.03.2021r.  9:30
działka nr 737/17 19.03.2021r. 10:00
działka nr 738/17 19.03.2021r. 10:30
działka nr 739/17 19.03.2021r. 11:00
działka nr 740/17 19.03.2021r. 11:30
działka nr 741/17 19.03.2021r. 12:00

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2012

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2019

VATTENFALL Zapewnienia zasilania w energię elektryczną

Wypis z rejestru gruntów

Wyrys z mapy zasadniczej

Załącznik nr 1 do Decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy

 

Oświadczenia:

Oświadczenie uczestnika przetargu o akceptacji warunków - osoba fizyczna

Oświadczenie uczestnika przetargu o akceptacji warunków - osoba prawna

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku odrębnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - mąż

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - PEŁNOMOCNIK

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - osoba fizyczna

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - pełnomocnik osoby fizycznej

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - pełnomocnik osoby prawnej

Ogłoszenie

16-04-2020

Rada Nadzorcza Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A, zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.

I. Przedmiot oraz zakres zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. obejmującego następujące pozycje:

a)      bilans sporządzony na dzień 31.12.2020r.,

b)      rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020r.

Podstawowe informacje o Spółce zawiera załącznik do ogłoszenia.

Obowiązek badania sprawozdania finansowego nie wynika z ustawy o rachunkowości, ale z umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

II. Warunki przeprowadzenia badania:

1)      miejsce badania: siedziba Spółki.

2)      zakończenia badania do 15 maja 2021 r. przekazaniem podpisanego sprawozdania,

3)      przeprowadzenia badań metodą pełną następujących obszarów:

a)      pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,

b)      kosztów i przychodów finansowych,

c)       zysków i strat,

d)      rezerw i odpisów aktualizujących,

4)      udział w inwentaryzacji majątku Spółki za rok 2020 r.

5)      zaplanowanie badania w ten sposób, aby termin jego zakończenia został dochowany. W szczególności biegły rewident zobowiązany jest przed przystąpieniem do badania zapoznać się z działalnością Spółki oraz przekazać nie później niż na 3 tygodnie wcześniej wykazu dokumentów i informacji potrzebnych do przeprowadzenia badania, z zastrzeżeniem pkt 6,

6)      biegły rewident jest zobowiązany do samodzielnego sporządzenia wszelkich zestawień i tabel niezbędnych do przygotowania opinii i raportu na podstawie wydruków z systemu Finansowo - Księgowego oraz dokumentacji źródłowej Pszczyńskiego TBS Sp. z o. o.

III.      Oferta powinna zawierać:

1)      informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru i NIP;

3)      wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży, w której działa Spółka, ze wskazaniem towarzystw budownictwa społecznego.

4)      określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta

5)      oświadczenie poświadczające doświadczenie oraz znajomość funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie,

6)      oświadczenie o spełnianiu przez oferenta oraz członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;

7)      wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;

8)      cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności obejmującą koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta; cena nie powinna być uzależniona od żadnych dodatkowych warunków;

9)      poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

IV.     Terminy.

1.      Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ptbspszczyna.pl z oznaczeniem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok” nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. do godz. 10:00. Ofertę i załączniki należy podpisać podpisami kwalifikowanymi, zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta.

2.      Rada Nadzorcza dokona wyboru w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V.       Dodatkowe informacje.

1.      Bliższych informacji o ilości dokumentów, które mają być zbadane metodą pełną udziela Główna Księgowa Spółki (tel. 32/212 85 55, 32/ 449 03 26 wewn. 2).

2.      Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

Załączniki:

Kwestionariusz do oferty badania sprawozdania finansowego za 2020 rok

 

Ogłoszenie

13-03-2020

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze wzrost zagrożenia powodowanego rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19

oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo zalecamy,

aby wszelkie sprawy załatwiać za pomocą:

poczty elektronicznej - e-mail:

sekretariat@ptbspszczyna.pl

techniczny@ptbspszczyna.pl

ksiegowosctbs@ptbspszczyna.pl

ksiegowoscwm@ptbspszczyna.pl

lub telefonicznie

tel. 32 212 85 55

tel. 32 449 03 26

Lokal usługowo/biurowy do wynajęcia

17-02-2020

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego posiada do wynajęcia lokal usługowo/biurowy w budynku przy ul. Korfantego 17 na I piętrze, o łącznej powierzchni 129,1m2. Istnieje możliwość podziału lokalu na dwa mniejsze, niezależne o powierzchni 56,25m2 (I lokal) i 72,85m2 (II lokal).

Budynek znajduje się w Pszczynie przy ul. Korfantego 17 (osiedle Siedlice). W budynku znajdują się wyłącznie lokale usługowe m.in.: sklep spożywczy RYSA, kwiaciarnia IRYS, Husqvarna, fryzjer, sklep usługowo-handlowy Arczi -Kom.

Atrakcyjna lokalizacja w pobliżu innych punktów handlowych i usługowych. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking. Lokale są w pełni opomiarowane woda, prąd. Lokal posiada zaplecze sanitarne. Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni gazowej. Lokale wyposażone w instalacje teletechniczne oraz alarm. Na zewnątrz lokalu zainstalowany monitoring.

Cena czynszu:

  • W przypadku najmu całego lokalu czynsz najmu będzie wynosił 25zł/m2/netto
  • W przypadku najmu jednego z dwóch lokali czynsz będzie wynosił 30zł/m2/netto.
  • Kaucja w wysokości trzy krotności czynszu.

Zachęcamy do kontaktu pod numerami tel. 697 617 561, 32 212 85 55 lub osobiście w siedzibie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o. w Pszczynie przy ul. Kilińskiego 5a.

Zaproszenie

09-01-2018

PTBS zaprasza firmy budowlane i remontowe do współpracy

Okres pierwszego kwartału roku, to czas planowania przez Wspólnoty Mieszkaniowe prac remontowych na rok bieżący.

Pszczyńskie TBS Sp. z o.o., największy na rynku pszczyńskim zarządca nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych. W ostatnich latach przygotował i zrealizował kilkadziesiąt remontów i modernizacji budynków Wspólnot Mieszkaniowych.

W roku bieżącym Spółka przygotowuje do realizacji także szereg remontów budynków Wspólnot. Zakres planowanych prac obejmuje zarówno prace wykonywane we wnętrzach budynków (np. wymiany instalacji kanalizacji, remonty czy malowania klatek schodowych, etc.), jak również na zewnątrz (np. remonty i ocieplenia elewacji, remonty dachów) czy w otoczeniu nieruchomości (np. wymiany ogrodzenia czy bram wjazdowych).

W związku z tym Pszczyńskie TBS Sp. z o.o. zaprasza firmy remontowe i budowlane do złożenia ofert na wykonawstwo prac remontowo-budowlanych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych pozostających w zarządzie Pszczyńskiego TBS Sp. z o.o.

Zainteresowane współpracą firmy informacje mogą uzyskać w siedzibie Spółki w godzinach pracy biura (poniedziałek-piątek godz. 7.00-15.00), telefonicznie lub mailowo.

Lokal usługowy do wynajęcia

26-01-2017

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, iż posiada do wynajęcia pomieszczenia piwniczne położne w Pszczynie przy ul. Dworcowej 36 o powierzchni 273,20 m2. Lokal jest w pełni wykończony. Ściany malowane farbą emulsyjną, na podłogach płytki oraz farba olejna. Budynek posiada dwa niezależne wejścia, wyposażony jest w podjazd dla niepełnosprawnych na poziom parteru. Pomieszczenia nadają się do użytkowania od zaraz.


Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 32 212 85 55 lub 697 617 561.

Informacja

27-12-2016

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 5 lutego 2008 roku uzyskało zaświadczenie Starosty Powiatowego w Pszczynie o spełnieniu przez projekt "podziału fizycznego lokali zlokalizowanych w budynkach przy ul. Bednorza 10-12, 14-16, 18-20" wymogów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (decyzja Starosty Powiatowego w wersji elektronicznej). Oznacza to, że możliwa stała się sprzedaż tych lokali ich aktualnym najemcom.

2018-01::1515237702-box-right2.jpg