czeste-pytania-wlasny.jpg

Częste pytania

Generalną zasadą jest, iż najemcą TBS-u może być osoba fizyczna, jeżeli osoba ta oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu mieszkalnego spełniają ustawowe warunki.

Osoba fizyczna podpisująca umowę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu podpisywania protokołu zdawczo-odbiorczego, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu w tej samej miejscowości. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu położenia zasobów towarzystwa.

Drugim istotnym warunkiem jest, iż dochód najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, w dniu zawarcia umowy nie może przekroczyć ustawowego pułapu (kliknij- przekierowanie na aktualne dochody), ale jednocześnie miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może być niższy niż 6-krotność miesięcznego czynszu.

Przykład:

 • stawka czynszu wynosi 10 zł /m2
 • Lokal ma powierzchnie 50m2
 • Miesięczny czynsz to – 500zł – czyli minimalny dochód gospodarstwa domowego to 3000,00 zł

Należy w tym miejscu pamiętać, że do czynszu będą doliczone także tzw. opłaty niezależne tj. za wodę; wywóz ścieków; wywóz nieczystości; centralne ogrzewanie.

Ograniczenie wysokości stawki czynszu nie dotyczy sytuacji gdy najemca:

 • nie wywiąże się z ustawowego obowiązku o składaniu deklaracji o dochodach raz na dwa lata
 • złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą
 • uzyska tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości w której wynajmuje lokal z zasobów Spółki

Generalną zasadą jest, iż umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na czas nieokreślony.

Podstawowym aktem regulującym działalność TBS jest ustawa z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.1995r. Nr 133 poz. 654 z późn.zm). Drugim ważnym aktem prawnym jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2001r. Nr 71 poz. 733).

Spółka może wypowiedzieć najemcy umowę najmu między innymi jeżeli:

 • najemca pomimo pisemnego upomnienia używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, opuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;
 • najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy najmu;
 • najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej zgody Spółki;
 • najemca używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub przeprowadzenia remontu budynku;
 • najemca złoży deklarację o dochodach niezgodną z prawdą;

Obowiązek składania przez najemców TBS-ów deklaracji o dochodach wynika wprost z ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U.1995r. Nr 133 poz. 654 z późn.zm), a dokładnie z art. 30 ust. 3, który mówi że : „ Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do 30 kwietnia danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.

Jeżeli dochody najemcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania przekroczą ustawowy pułap, wówczas nie obowiązują ustawowe ograniczenia stawki czynszu. Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami, jeżeli dochód gospodarstwa domowego przekroczy o więcej niż 10% ustawowy pułap, wówczas dotychczas obowiązująca stawka czynszu jest podwyższana o % przekroczenia dochodu. Maksymalna stawka czynszu nie może wówczas przekroczyć 180% stawki czynszu obowiązującego.

Jeżeli najemca nie złoży deklaracji, wówczas spółka wypowiada najemcy umowę w części dotyczącej czynszu. W takim przypadku nie obowiązują ustawowe ograniczania stawki czynszu i zgodnie z wewnętrznymi regulacjami stosowany jest czynsz w wysokości 200% dotychczasowej stawki czynszu.

NIE. Zgodnie z treścią art. 30 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, Najemca nie może posiadać tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie tej samej miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal. Podpisując umowę z TBS Najemca wypełnia odpowiednie oświadczenie, w którym potwierdza, że nie przysługuje mu żaden tytuł prawny do lokalu mieszkalnego na terenie Pszczyny oraz deklaruje, że niezwłocznie poinformuje TBS, jeżeli ten stan ulegnie zmianie.

Nie. Na opłaty za wynajmowany lokal poza czynszem składają się tzw. opłaty niezależne od właściciel (TBS) tj. centralne ogrzewanie, centralnie ciepła woda użytkowa; dostawa wody; odbiór nieczystości płynnych i stałych. Opłaty niezależne ( z wyjątkiem opłat za wywóz nieczystości począwszy od 1 go lipca 2013r.) wnoszone są zaliczkowo tzn. podlegają rozliczeniu minimum raz na 12 miesięcy.

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego może powstać w wyniku różnych czynności prawnych, orzeczeń lub decyzji. Może to być umowa kupna, umowa darowizny, umowa dożywocia, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, notarialne stwierdzenie nabycia spadku, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia.

2018-01::1515237702-box-right2.jpg