_default.jpg

Zaproszenie

 Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwane dalej spółką ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 593/17, 740/17, 741/17, 767/17, 768/17, 769/17, 770/17, 771/17, 772/17, 773/17, 774/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej.

Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 oraz z dnia 11.12.2019r. nr G.6831.18.2019 o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Działki nr: 593/17, 740/17, 741/17, 767/17, 768/17, 769/17, 770/17, 771/17, 772/17, 773/17, położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej – drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowanie z drogą krajową DK 81). W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie. Wszystkie powyższe działki objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Informacja Nr UIA.6727.780.2022 o aktualnym zapisie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

 

Oznaczenie działki Powierzchnia(m2) Cena brutto(zł) Kwota wadium (zł)
działka nr 740/17 + udział w działce drogowej 593/17 1356,00
166,81
Razem 1522,81
250 182,00
11 284,91
Razem 261 466,91
25 018,20
1128,49
Razem 26 146,69
działka nr 741/17 + udział w działce drogowej 593/17 986,00
121,30
Razem 1107,30
181 917,00
8205,69
Razem 190 122,69
18 191,70
820,57
Razem 19 012,27
działka nr 767/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 768/17 + udział w działce drogowej 593/17 941,00
115,76
Razem 1056,76
173 614,57
831,19
Razem 181 445,69
17 361,45
783,12
Razem 18 144,57
działka nr 769/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 770/17 + udział w działce drogowej 593/17 941,00
115,76
Razem 1056,76
173 614,50
7831,19
Razem 181 445,69
17 361,45
783,12
Razem 18 144,57
działka nr 771/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 772/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 773/17 + udział w działce drogowej 593/17 940,00
115,64
Razem 1055,64
173 430,00
7822,87
Razem 181 252,87
17 343,00
782,29
Razem 18 125,29
działka nr 774/17 + udział w działce drogowej 593/17 1071,00
131,75
Razem 1718,61
197 599,50
8913,08
Razem 206 512,58
19 759,95
891,31
Razem 20 651,26

Działki o nr 740/17, 741/17, 767/17, 768/17, 769/17, 770/17, 771/17, 772/17, 773/17, 774/17, będą sprzedawane wraz z udziałem w działce drogowej nr 593/17, która stanowi dojazd do w/w działek.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu – poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu – decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.

Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w Siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A
w następujących terminach i godzinie:

Oznaczenie działki    
Data przetargu    
Godzina przetargu
działka nr 740/17 7.12.2022r.  8:00
działka nr 741/17 7.12.2022r.  8:30
działka nr 767/17 7.12.2022r.  9:00
działka nr 768/17 7.12.2022r.  9:30
działka nr 769/17 7.12.2022r.  10:00
działka nr 770/17 7.12.2022r.  10:30
działka nr 771/17 7.12.2022r.  11:00
działka nr 772/17 7.12.2022r.  11:30
działka nr 773/17 7.12.2022r.  12:00
działka nr 774/17 7.12.2022r.  12:30

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2012

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2019

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2022

Załącznik do decyzji o podziale nieruchomości

Informacja o aktualnym zapisie MPZP - Poręba

Wypis z rejestru gruntów

Wypis z rejestru gruntów - działka 593/17

Wyrys z mapy zasadniczej

 

Oświadczenia:

Oświadczenie uczestnika przetargu o akceptacji warunków - osoba fizyczna

Oświadczenie uczestnika przetargu o akceptacji warunków - osoba prawna

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku odrębnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - mąż

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - PEŁNOMOCNIK

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - osoba fizyczna

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - pełnomocnik osoby fizycznej

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - pełnomocnik osoby prawnej

2018-01::1515237702-box-right2.jpg