_default.jpg

Zaproszenie

 Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwane dalej spółką ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 593/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 612/17, 613/17, 614/17, 615/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 728/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej.

Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 oraz z dnia 11.12.2019r. nr G.6831.18.2019r
o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Działki nr: 593/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 612/17, 613/17, 614/17, 615/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 728/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej – drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowanie z drogą krajową DK 81). W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie. Wszystkie działki posiadają warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Decyzja Nr UIA.6730.86.2012 o warunkach zabudowy dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

 

Oznaczenie działki Powierzchnia(m2) Cena brutto(zł) Kwota wadium (zł)
działka nr 607/17 1 351,00 124629,75 12462,97
działka nr 608/17
+udział w działce drogowej 609/17     
1025,00
177,56
Razem 1 202,56
94556,25
5241,62
Razem 99 797,87
9455,63
524,16
Razem 9979,79
działka nr 610/17
+udział w działce drogowej 609/17
650,00
112,60
Razem 762,60
59962,50
3323,95
Razem 63 286,45
5996,25
332,40
Razem 6328,65
działka nr 612/17
+udział w działce drogowej 609/17
919,00
159,20
Razem 1078,2
84777,75
4699,56
Razem 89 477,31
8477,78
469,96
Razem 8947,73
 działka nr 613/17
+udział w działce drogowej 609/17
656,00
113,64
Razem 769,64
60516,00
3354,63
Razem 63 870,63
6051,60
335,46
Razem 6387,06
 działka nr 614/17
+udział w działce drogowej 593/17
678,00
83,58
Razem 761,58 
62545,50
2467,33
Razem 65 012,83  
 5837,58
246,73
Razem 6084,31
 działka nr 615/17
+udział w działce drogowej 593/17
1048,00
129,19
Razem 1177,19 
90232,80
3813,81
Razem 94 046,61 
6254,55
246,73
Razem 6501,28
działka nr 622/17
+udział w działce drogowej 593/17
1530,00
188,61
Razem 1718,61
141142,50
5567,87
Razem 146 710,37
14114,25
556,79
Razem 14671,04
 działka nr 623/17
+udział w działce drogowej 593/17
1530,00
188,61
Razem 1718,61
141142,50
5567,87
Razem 146 710,37
14114,25
556,79
Razem 14671,04
działka nr 624/17
+udział w działce drogowej 593/17 
674,00
83,09
Razem 757,09
62176,50
2452,77
Razem 64 629,27
6217,65
245,28
Razem 6462,93
 działka nr 726/17
+udział w działce drogowej 593/17
 928,00
114,40
Razem 1042,40
85608,00
3377,11
Razem 88 985,11
8560,80
337,71
Razem 8898,51
 działka nr 728/17
+udział w działce drogowej 593/17
687,00
84,69
Razem 771,69
63375,75
2500,08
Razem 65 875,83
6337,58
250,01
Razem 6587,58
 działka nr 730/17
+udział w działce drogowej 593/17
686,00
84,57
Razem 770,57
63283,50
2496,44
Razem 65 779,94
6328,35
249,64
Razem 6577,99
 działka nr 731/17
+udział w działce drogowej 593/17
689,00
84,94
Razem 773,94
63560,25
2507,36
Razem 66 067,61
6356,03
250,74
Razem 6606,76
działka nr 732/17
+udział w działce drogowej 593/17
688,00
84,81
Razem 772,81
63468,00
2503,72
Razem 65 971,72
6346,80
250,37
Razem 6597,17
 działka nr 733/17
+udział w działce drogowej 593/17
686,00
84,57
Razem 770,57
63283,50
2496,44
Razem 65 779,94
6328,35
249,64
Razem 6577,99
 działka nr 734/17
+udział w działce drogowej 593/17
687,00
84,69
Razem 771,69
63375,75
2500,08
Razem 65 875,83
6337,58
250,01
Razem 6587,58
 działka nr 735/17
+udział w działce drogowej 593/17
687,00
84,69
Razem 771,69
63375,75
2500,08
Razem 65 875,83
6337,58
250,01
Razem 6587,58
 działka nr 736/17
+udział w działce drogowej 593/17
686,00
84,57
Razem 770,57
63283,50
2496,44
Razem 65 779,94
6328,35
249,64
Razem 6577,99
 działka nr 737/17
+udział w działce drogowej 593/17
690,00
85,06
Razem 775,06
63652,50
2511,00
Razem 66 163,50
6365,25
251,10
Razem 6616,35
 działka nr 738/17
+udział w działce drogowej 593/17
689,00
84,94
Razem 773,94
63560,25
2507,36
Razem 66 067,61
6356,03
250,74
Razem 6606,76
 działka nr 739/17
+udział w działce drogowej 593/17
687,00
84,69
Razem 771,69
63375,75
2500,08
Razem 65 875,83
6337,58
250,01
Razem 6587,58
działka nr 740/17
+udział w działce drogowej 593/17
1356,00
167,16
Razem 1523,16
125091,00
4934,66
Razem 130 025,66
12509,10
493,47
Razem 13 002,57
 działka nr 741/17
+udział w działce drogowej 593/17
986,00
121,55
Razem 1107,55
90958,50
3588,18
Razem 94 546,68
9095,85
358,82
Razem 9454,67

Działki o nr 608/17, 610/17,612/17 oraz 613/17 będą sprzedawane wraz z udziałem w działce drogowej nr 609/17, która stanowi dojazd do w/w działek. Działki o nr 614/17, 615/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 728/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 będą sprzedawane wraz z udziałem w działce drogowej nr 593/17, która stanowi dojazd do w/w działek.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu – poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu – decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.

Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w Siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A
w następujących terminach i godzinie:

Oznaczenie działki    
Data przetargu    
Godzina przetargu
działka nr 607/17 18.03.2021r.  7:30
działka nr 608/17 18.03.2021r.  8:00
działka nr 610/17 18.03.2021r.  8:30
działka nr 612/17 18.03.2021r.  9:00
działka nr 613/17 18.03.2021r.  9:30
działka nr 614/17 18.03.2021r.  10:00
działka nr 615/17 18.03.2021r.  10:30
działka nr 622/17 18.03.2021r.  11:00
działka nr 623/17 18.03.2021r.  11:30
działka nr 624/17 18.03.2021r.  12:00
działka nr 726/17 18.03.2021r.  12:30
działka nr 728/17 18.03.2021r.  13:00
działka nr 730/17 18.03.2021r.  13:30
działka nr 731/17 18.03.2021r.  14:00
działka nr 732/17 19.03.2021r.  7:30
działka nr 733/17 19.03.2021r.  8:00
działka nr 734/17 19.03.2021r.  8:30
działka nr 735/17 19.03.2021r.  9:00
działka nr 736/17 19.03.2021r.  9:30
działka nr 737/17 19.03.2021r. 10:00
działka nr 738/17 19.03.2021r. 10:30
działka nr 739/17 19.03.2021r. 11:00
działka nr 740/17 19.03.2021r. 11:30
działka nr 741/17 19.03.2021r. 12:00

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2012

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2019

VATTENFALL Zapewnienia zasilania w energię elektryczną

Wypis z rejestru gruntów

Wyrys z mapy zasadniczej

Załącznik nr 1 do Decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy

 

Oświadczenia:

Oświadczenie uczestnika przetargu o akceptacji warunków - osoba fizyczna

Oświadczenie uczestnika przetargu o akceptacji warunków - osoba prawna

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku odrębnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - mąż

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego - PEŁNOMOCNIK

Oświadczenie uczestnika przetargu o nabyciu działki z majątku wspólnego

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - osoba fizyczna

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - pełnomocnik osoby fizycznej

Oświadczenie uczestnika przetargu o zakupie - pełnomocnik osoby prawnej

2018-01::1515237702-box-right2.jpg