_default.jpg

Zaproszenie

 Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zwane dalej spółką ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 593/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 612/17, 613/17, 614/17, 615/17, 616/17, 617/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 727/17, 728/17, 729/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej.

Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 oraz z dnia 11.12.2019r. nr G.6831.18.2019r
o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Działki nr: 593/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 612/17, 613/17, 614/17, 615/17, 616/17, 617/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 727/17, 728/17, 729/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej – drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowanie z drogą krajową DK 81). W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie. Wszystkie działki posiadają warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Decyzja Nr UIA.6730.86.2012 o warunkach zabudowy dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

Oznaczenie działki Powierzchnia(m2) Cena brutto(zł) Kwota wadium (zł)
działka nr 607/17 1 351,00 121 306,29 12130,63
działka nr 608/17
+udział w działce drogowej 609/17     
1025,00
177,56
Razem 1 202,56
88252,50
5241,62
Razem 93 494,12
8825,25
524,16
Razem 9349,41
działka nr 612/17
+udział w działce drogowej 609/17
919,00
159,20
Razem 1078,2
79125,90
4699,56
Razem 83 825,46
7912,59
469,96
Razem 8382,55
 działka nr 613/17
+udział w działce drogowej 609/17
656,00
113,64
Razem 769,64
56481,6
3354,63
Razem 59 836,23 
5648,16
335,46
Razem 5983,62
 działka nr 614/17
+udział w działce drogowej 593/17
678,00
83,58
Razem 761,58 
 58375,80
2467,33
Razem 60 843,13 
 5837,58
246,73
Razem 6084,31
 działka nr 615/17
+udział w działce drogowej 593/17
1048,00
129,19
Razem 1177,19 
90232,80
3813,81
Razem 94 046,61 
9023,28
381,38
Razem 9404,66
 działka nr 616/17
+udział w działce drogowej 593/17
1000
123,28
Razem 1123,28 
86100,00
3639,13
Razem 89 739,13 
8610,00
363,91
Razem 8973,91
 działka nr 617/17
+udział w działce drogowej 593/17
911
112,32
Razem 1023,31 
78437,10
3315,25
Razem 81 752,35 
7843,71
331,52
Razem 8175,23
działka nr 622/17
+udział w działce drogowej 593/17
1530
188,61
Razem 1718,61
131733,00
5567,87
Razem 137 300,87 
13173,30
556,79
Razem 13730,09
 działka nr 623/17
+udział w działce drogowej 593/17
1530
188,61
Razem 1718,61
131733,00
5567,87
Razem 137 300,87 
13173,30
556,79
Razem 13730,09
działka nr 624/17
+udział w działce drogowej 593/17 
674
83,09
Razem 757,09
58031,4
2452,77
Razem 60 484,17
5803,14
245,28
Razem 6048,42
 działka nr 726/17
+udział w działce drogowej 593/17
 928
114,40
Razem 1042,40
 79900,80
3377,11
Razem 83 277,91
7990,08
337,71
Razem 8327,79
 działka nr 727/17
+udział w działce drogowej 593/17
895
110,33
Razem 1005,33
77059,50
3257,02
Razem 80 316,52
7705,95
325,70
Razem 8031,65
 działka nr 728/17
+udział w działce drogowej 593/17
687
84,69
Razem 771,69
59150,70
2500,08
Razem 61 650,78
5915,07
250,01
Razem 6165,08
 działka nr 729/17
+udział w działce drogowej 593/17
688
84,81
Razem 772,81
59236,80
2503,72
Razem 61 740,52
5923,68
250,37
Razem 6174,05
 działka nr 730/17
+udział w działce drogowej 593/17
686
84,57
Razem 770,57
59064,60
2496,44
Razem 61 561,04
5906,46
249,64
Razem 6156,10
 działka nr 731/17
+udział w działce drogowej 593/17
689
84,94
Razem 773,94
59322,9
2507,36
Razem 61 830,26
5932,29
250,74
Razem 6183,03
działka nr 732/17
+udział w działce drogowej 593/17
688
84,81
Razem 772,81
59236,80
2503,72
Razem 61740,52
5923,68
250,37
Razem 6174,05
 działka nr 733/17
+udział w działce drogowej 593/17
686
84,57
Razem 770,57
59064,60
2496,44
Razem 61 561,04
5906,46
249,64
Razem 6156,10
 działka nr 734/17
+udział w działce drogowej 593/17
687
84,69
Razem 771,69
59150,70
2500,08
Razem 61 650,78
5915,07
250,01
Razem 6165,08
 działka nr 735/17
+udział w działce drogowej 593/17
687
84,69
Razem 771,69
59150,70
2500,08
Razem 61 650,78
5915,07
250,01
Razem 6165,08
 działka nr 736/17
+udział w działce drogowej 593/17
686
84,57
Razem 770,57
59064,60
2496,44
Razem 61 561,04
5906,46
249,64
Razem 6156,10
 działka nr 737/17
+udział w działce drogowej 593/17
690
85,06
Razem 775,06
59409,00
2511,00
Razem 61 920,00
5940,90
251,10
Razem 6192,00
 działka nr 738/17
+udział w działce drogowej 593/17
689
84,94
Razem 773,94
59322,90
2507,36
Razem 61 830,26
5932,29
250,74
Razem 6183,03
 działka nr 739/17
+udział w działce drogowej 593/17
687
84,69
Razem 771,69
59150,70
2500,08
Razem 61 650,78
5915,07
250,01
Razem 6165,08
działka nr 740/17
+udział w działce drogowej 593/17
1356
167,16
Razem 1523,16
116751,60
4934,66
Razem 121 686,26
11675,16
493,47
Razem 12168,63
 działka nr 741/17
+udział w działce drogowej 593/17
986
121,55
Razem 1107,55
84894,60
3588,18
Razem 88 482,78
8489,46
358,82
Razem 8848,28

Działki o nr 608/17, 610/17,612/17 oraz 613/17 będą sprzedawane wraz z udziałem w działce drogowej nr 609/17, która stanowi dojazd do w/w działek. Działki o nr 614/17, 615/17, 616/17, 617/17, 622/17, 623/17, 624/17, 726/17, 727/17, 728/17, 729/17, 730/17, 731/17, 732/17, 733/17, 734/17, 735/17, 736/17, 737/17, 738/17, 739/17, 740/17, 741/17 będą sprzedawane wraz z udziałem w działce drogowej nr 593/17, która stanowi dojazd do w/w działek.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu – poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 13 1020 2528 0000 0302 0015 2744 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu – decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.

Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w Siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu od poniedziałku do piątku
w godzinach 700 – 1500. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A
w następujących terminach i godzinie:

Oznaczenie działki    
Data przetargu    
Godzina przetargu
działka nr 607/17 10.03.2020r.  7:30
działka nr 608/17 10.03.2020r.  8:00
działka nr 610/17 10.03.2020r.  8:30
działka nr 612/17 10.03.2020r.  9:00
działka nr 613/17 10.03.2020r.  9:30
działka nr 614/17 10.03.2020r.  10:00
działka nr 615/17 10.03.2020r.  10:30
działka nr 616/17 10.03.2020r.  11:00
działka nr 617/17 10.03.2020r.  11:30
działka nr 622/17 10.03.2020r.  12:00
działka nr 623/17 10.03.2020r.  12:30
działka nr 624/17 10.03.2020r.  13:00
działka nr 726/17 10.03.2020r.  14:00
działka nr 727/17 10.03.2020r.  14:30
działka nr 728/17 11.03.2020r.  7:30
działka nr 729/17 11.03.2020r.  8:00
działka nr 730/17 11.03.2020r.  8:30
działka nr 731/17 11.03.2020r.  9:00
działka nr 732/17 11.03.2020r.  9:30
działka nr 733/17 11.03.2020r.  10:00
działka nr 734/17 11.03.2020r.  10:30
działka nr 735/17 11.03.2020r.  11:00
działka nr 736/17 11.03.2020r.  11:30
działka nr 737/17 11.03.2020r. 12:00
działka nr 738/17 11.03.2020r. 12:30
działka nr 739/17 11.03.2020r. 13:00
działka nr 740/17 11.03.2020r. 13:30
działka nr 741/17 11.03.2020r. 14:00

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Poniżej zamieszczono materiały związane z przetargiem:

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2012

Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości 2019

VATTENFALL Zapewnienia zasilania w energię elektryczną

Wypis z rejestru gruntów

Wyrys z mapy zasadniczej

Załącznik nr 1 do Decyzji o warunkach zabudowy

Załącznik nr 2 do Decyzji o warunkach zabudowy

Oświadczenia uczestnika przetargu

2018-01::1515237702-box-right2.jpg