_default.jpg

Ogłoszenie

Rada Nadzorcza Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Kilińskiego 5A, zaprasza podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

I. Przedmiot oraz zakres zamówienia:
Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023r. obejmującego następujące pozycje:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2023r.,
b) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2023r.
Podstawowe informacje o Spółce zawiera załącznik do ogłoszenia.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego nie wynika z ustawy o rachunkowości, ale z umowy kredytowej zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A.

II. Warunki przeprowadzenia badania:
1) miejsce badania: siedziba Spółki.
2) zakończenia badania do 15 maja 2024 r. przekazaniem podpisanego sprawozdania,
3) przeprowadzenia badań metodą pełną następujących obszarów:
a) pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych,
b) kosztów i przychodów finansowych,
c) zysków i strat,
d) rezerw i odpisów aktualizujących,
4) udział w inwentaryzacji majątku Spółki za rok 2023 r.
5) zaplanowanie badania w ten sposób, aby termin jego zakończenia został dochowany. W szczególności biegły rewident zobowiązany jest przed przystąpieniem do badania zapoznać się z działalnością Spółki oraz przekazać nie później niż na 3 tygodnie wcześniej wykazu dokumentów i informacji potrzebnych do przeprowadzenia badania, z zastrzeżeniem pkt 6,
6) biegły rewident jest zobowiązany do samodzielnego sporządzenia wszelkich zestawień i tabel niezbędnych do przygotowania opinii i raportu na podstawie wydruków z systemu Finansowo - Księgowego oraz dokumentacji źródłowej Pszczyńskiego TBS Sp. z o. o.

III. Oferta powinna zawierać:
1) informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru i NIP;
3) wykaz badanych podmiotów w okresie ostatnich 3 lat wraz z referencjami, w tym z branży, w której działa Spółka, ze wskazaniem towarzystw budownictwa społecznego.
4) określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta,
5) oświadczenie potwierdzające doświadczenie oraz znajomość funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego przez osobę lub osoby wchodzące w skład zespołu wykonującego badanie,
6) oświadczenie o spełnianiu przez oferenta oraz członków zespołu wykonującego badanie ustawowo określonych wymogów niezależności, o których mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności, a także zastosowaniu zabezpieczenia w celu ich zminimalizowania;
7) wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego;
8) cenę netto i brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnego sprawozdania, obejmującą wszystkie wydatki związane z badaniem, w szczególności koszty dojazdu i pobytu biegłego rewidenta; cena nie powinna być uzależniona od żadnych dodatkowych warunków;
9) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej.

IV. Terminy:
1. Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@ptbspszczyna.pl z oznaczeniem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za 2023 rok” nie później niż w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00. Ofertę i załączniki należy podpisać podpisami kwalifikowanymi, zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta.
2. Rada Nadzorcza dokona wyboru w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

V. Dodatkowe informacje.
1. Bliższych informacji o ilości dokumentów, które mają być zbadane metodą pełną udziela Główna Księgowa Spółki (tel. 32/212 85 55, 32/ 449 03 26 wewn. 2).
2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru wykonawcy, przedłużenia terminu składnia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

2018-01::1515237702-box-right2.jpg